Predaj elektriny

Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

 

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0219_2018_E_o cenách za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom pre regulovaný subjekt HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)

Rozhodnutie ÚRSO č. 0234/2019/E o cenách za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom, pre regulovaný subjekt HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0160/2019/E o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0251/2019/E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2014_E-OP Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti

Rozhodnutie ÚRSO č. 0028_2014_E-OP Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

 

 

Informácie pre odberateľov

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodavka _HBz., a.s. za r. 2018


  • Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  • Informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov a o vplyve výroby elektriny, nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny, na životné prostredie nájdete na stránkach:
https://www.seas.sk/zakladne-udaje

https://www.seas.sk/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie