História úseku železničnej dopravy

História úseku železničnej dopravy je podmienená históriou vznikania a zakladania banských a energetických podnikov na hornej Nitre. V dnešnej dobe je úsek zložený zo štyroch, predtým samostatne pôsobiacich podnikových vlečiek – Bane Cigeľ, Bane Nováky, Bane Handlová a ENO Zemianske Kostoľany.

Základom bola  vlečka  Bane  Cigeľ, ktorá  začala  spolu  s výstavbou  banského  podniku v roku  1958.  Slúžila na prepravu stavebného materiálu z manipulačného koľajiska vtedajších ČSD Prievidza nákladná stanica. Po ukončení výstavby a začatí ťažby v Bani Cigeľ v roku 1962 vzniklo v nákladnej stanici Prievidza odovzdávkové koľajisko (5 manipulačných koľají) slúžiace pre potreby prístavby a odsunu vozňov pre prepravu produktu z Bane Cigeľ ku zákazníkom po sieti vtedajších ČSD. V priestoroch Bane Cigeľ bolo vybudované manipulačné koľajisko slúžiace hlavne pre nakládku produktu podľa druhu a tiež pre potreby zásobovania banského podniku materiálom (výstuž, banské drevo, strelivo a pod.).
V roku 1976 bolo na Bani Cigeľ dokončené ďalšie koľajisko – koľajisko pre nakládku energetického uhlia, čím sa zabezpečila stále narastajúca požiadavka prepravy energetického uhlia do ENO Zemianske Kostoľany po novovybudovanej časti vlečky vedúcej z Bane Cigeľ cez Baňu Mládeže (teraz Baňa Nováky) do vlečky ENO Zemianske Kostoľany.

Vlečka Baňa Mládež slúžila pre potreby vtedajších Nováckych uhoľných baní. Tvorila vo svojej dobe veľmi zaujímavý komplex železničných zariadení a stavieb spájajúcich Baňu Lehota, Baňu Mier a Baňu Mládeže s vlečkou Elektrárne Nováky a závodom Pórobetón Zemianske Kostoľany. Je možné, že jej začiatky sú spojené s rokom 1940, kedy bol v Nováckych uhoľných baniach vyťažený prvý vozík uhlia.

V súčasnosti je v prevádzke len časť trate Baňa Nováky – ENO Zemianske Kostoľany, s napojením na vlečku Bane Cigeľ. Ku zlúčeniu oboch vlečiek došlo v roku 1977.

Vlečka Baňa Handlová je najstaršia a vznikla z bývalého koľajiska železnice (ČSD), ktorá až do začiatku 80-tych rokov slúžila pre potreby nakládky uhlia vtedajších Handlovských uhoľných baní. Po odčlenení koľajiska Bane Handlová od železnice a spojení vlečiek Bane Cigeľ a Baňou Handlová v roku 1998 sa stala aj táto časť koľajiska Handlová súčasťou úseku železničnej dopravy.

Vlečka ENO Zemianske Kostoľany
bola pripojená k úseku železničnej dopravy v roku 2007, čím bol ukončený dlhoročný proces. Jeho výsledkom je centrálne riadená a organizovaná železničná doprava vykonávajúca prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe z dobývacích stredísk Hornonitrianskych baní Prievidza (Cigeľ, Nováky, Handlová) pre potreby najväčšieho odberateľa produktu – Slovenské elektrárne.