Predaj elektriny

Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

 

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0054/2020/E pre HBz., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0219/2018/E v znení rozhodnutia č. 0234/2019/E, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0159/2020/E pre HBP, a.s., ktoré mení rozhodnutie č. 0094/2018/E v znení rozhodnutia č. 0160/2019/E, ktorým boli schválené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Rozhodnutie ÚRSO č.0252/2020/E pre OKTE, a.s. ktoré mení rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E a v znení rozhodnutia č. 0251/2019/E, ktorým určil tarify za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v elektroenergetike na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2021

 

Informácie pre odberateľov

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodavka _HBz., a.s. za r. 2018

 

  • Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

  • Informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov a o vplyve výroby elektriny, nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny, na životné prostredie nájdete na stránkach:

https://www.seas.sk/zakladne-udaje

https://www.seas.sk/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie