Predaj elektriny

Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

 

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0138/2022/E pre HBP., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0094/2018/E v znení rozhodnutia č. 0160/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0159/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0146/2021/E ktorým boli určené tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.2.2022 do konca 5. regulačného obdobia.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0027/2022/E pre HBz., a.s.,  ktoré mení rozhodnutie č. 0219/2018/E v znení rozhodnutia č. 0234/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0054/2020/E a v znení rozhodnutia č. 0043/2021/E ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1.1.2022 do konca 5. regulačného obdobia

Rozhodnutie ÚRSO č.0104/2022/E pre OKTE, a.s. ktoré m e n í rozhodnutie č. 0194/2018/E v znení rozhodnutia č. 0275/2018/E, v znení rozhodnutia č. 0251/2019/E, v znení rozhodnutia č. 0252/2020/E, v znení rozhodnutia č. 0113/2021/E  a rozhodnutia č. 0312/2021/E na obdobie od 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia.

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti 

 

Informácie pre odberateľov

Oznámenie o výške efektívnej sadzby v roku 2022 (NJF)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodavka _HBz., a.s. za r. 2020

Príručka_pre_spotrebiteľov_materiál_ÚRSO

 

 

 

  • Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

  • Informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov a o vplyve výroby elektriny, nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny, na životné prostredie nájdete na stránkach:

https://www.seas.sk/zakladne-udaje

https://www.seas.sk/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie