Cenníky regulovaných cien


Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 2018 (NJF)

Štandardy kvality Dodávky elektriny HBz


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví


Rozhodnutie ÚRSO č. 0194/2018/E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0275_2018_E o tarifách za poskytovanie systémových služieb a prevádzkovanie systému v energetike pre regulovaný subjekt OKTE, a.s.


Rozhodnutie ÚRSO č. 0219/2018/E o cenách za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom, pre regulovaný subjekt HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0094/2018/E o tarifách za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt HBP, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2014_E-OP Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov v domácnosti

Rozhodnutie ÚRSO č. 0028_2014_E-OP Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podnikyInformácie pre odberateľov

  • Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

  • Informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov a o vplyve výroby elektriny, nakúpenej alebo vyrobenej dodávateľom na účel jej dodávky odberateľom elektriny, na životné prostredie nájdete na stránkach:
https://www.seas.sk/zakladne-udaje

https://www.seas.sk/vplyv-prevadzok-na-zivotne-prostredie