Cenníky regulovaných cien
Cenníky elektriny

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch, pre malé podniky, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornontrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny, v jednotlivých produktoch pre domácnosti, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Skladba ceny za dodávku elektriny spoločnosťou Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. a distribúciu elektriny v jednotlivých produktoch, na vymedzenom území distribučnej sústavy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.


Oznámenie o efektivnej sadzbe odvodu z dodanej elektriny k 1. júlu 2016 (NJF)

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví


Rozhodnutie ÚRSO č. 0209/2017/E ceny za dodávku elektriny pre regulovaný subjekt OKTE, a. s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0324/2017/E ceny za dodávku elektriny domácnostiam a malým podnikom spoločnosťou HBz, a. s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0453/2017/E pre prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre HBP, a. s.


Cenníky vody


Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie ÚRSO č. 0196_2017_V o cene vody na rok 2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0261_2017_V o cene stočného k 1.8.2017 pre regulovaný subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.